Marchforening Hosekræmmernes
Generalforsamling. 2018


Generalforsamlingen blev afholdt på Kildebakkeskolen mandag den 19. november kl 20.00.

Der var 42 medlemmer som mødte op, og de fleste var først ude på en rask lille gåtur.

Valg af dirigent: Bjarke Billeskov blev valgt, og han styrede os godt igennem generalforsamlingen.

Formandens Beretning: Ingolf læste beretningen op og den blev godkendt.

Beretningen er vedlagt. Foreningen har 159 medlemmer.

Formandens beretning kan ses ved at klikke her:

Økonomi:
Hartvig fremlagde regnskabet, og gennemgik det. Det viste sig at der var sneget en fejl ind på balancen i indtægtsrubrikken, der stod kr 15972,84 der skulle stå 153972,84 og det vil efterfølgende blive rettet. Der var en overskud på kr. 9372,94.
Så foreningens kassebeholdning er pr. 31. oktober 2018 på kr. 60626,64
Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Ingolf Brandt - Ivar Dalsgaard - Irene Christiansen ( de modtager genvalg )
Da der ikke var andre forslag blev de alle 3 genvalgt.

Valg af Suppleanter:
Suppleanter på valg, er Anna Marie Klausen - Nina Jonasen ( de modtager genvalg )
Da der ikke var andre forslag blev de begge genvalgt.

Valg af Revisor:
På valg var Poul Hansen, han modtog ikke genvalg. Else Kejlbjerg blev foreslået, hun blev valgt.

Valg af Revisor suppleant:
Irene Hjølund Nielsen blev foreslået, hun blev valgt.

Fastsættelse af Kontingent:
Kontingentet er fortsat kr. 100 pr. person og kr. 250 for familiemedlemsskab.

Indkomne forslag:
Der var indkommen 1 forslag. Der var fra bestyrelsen ønske om en stigning på kaffen mandag aften fra 3 kr. til 4 kr. Medlemmerne foreslog at det skulle stige til 5 kr. og det blev vedtaget.

Eventuelt:
Der blev spurgt om Hyggeaftenen til Hosekræmmermarchen ikke kunne stoppe kl. 23,00 i stedet for kl. 24.00, fordi der er march igen dagen efter. Hyggeaftenen som vi holder pinselørdag er sammen med Holstebro fodslaw. Bestyrelsen lovede at tage ønsket med når vi skulle holde møde om Pinsen.

Der blev spurgt om hvorfor det ikke var samtlige medlemmer som fik besked om når vi gik på virksomhedsbesøg. Irene svarede at det var kun dem som gik om vinteren der fik dette tilbud for det første vil virksomheden gerne vide hvor mange vi ca. kom og da vi selv har kaffe/te med, ved vi jo også hvor meget vi skal have med.

Carl spurgte om vi kunne lave holdtilmelding, og gå individuelt til Hærvejsmarchen, Det kan vi ikke, så hver især må selv melde sig til.

Der blev spurgt ind til færdselsregler for fodgænger når vi går vi på veje og stier. Knud Erik og Ivar orienterede om det. Vi skal alle huske at gå i venstre side og max 2 ved siden af hinanden.

Der blev spurgt om hvorfor vi holdt ved Fleegaard og ikke f.eks. Otto Duborg. Det er fordi Bussen får størst rabat ved at holde ved Fleegaard og det kommer foreningen til gode.

Hartvig orienterede om hvor svært det var at afleverer kontanter i banken. Banken var bange for at det var hvidvaskning af penge, så først efter at han fortalte at vi jo var en vandreforening og vi havde lige haft to arrangementer, nemlig Tysklandsturen og Efterårsvandringen, ville banken modtage pengene.

Poul Hansen modtog en vingave, som tak for hans mange år som revisor. Derefter fik vi kaffe franskbrød med pålæg og ølkage.

Referat. Irene Christiansen